حقیقت ابن تیمیه

حقیقت رییس و بنیانگذار فکری جریان وهابیت از زبان مستبصر وهابی جناب دکتور سید عصام العماد: