زلزال

نام کتاب: زلزال (ترجمه فارسی کتاب الزلزال) (نسخه قدیمی ترجمه و نسخه جدید) مناظره دکتر عصام عماد با شیخ عثمان خمیس دانلود: نسخه جدید: زلزال PDF نحسه قدیم: زلزال PDF