هنرمند تونسی از شیعه شدن خود می گوید

مجری اهل سنت از مستبصر تونسی می پرسد که چرا شیعه شدی؟ پاسخ این هنرمند را مشاهده کنید… صالح الفرزیط