بانوی مستبصر امریکایی چگونه با حجاب آشنا شد

زهرا گنزالس با اشاره به اینکه غیر مسلمانان وبه زنان مسلمان به عنوان یک فرد مورد ظلم واقع شده می‌نگرندف بیان داشت: ما فکر نمی‌کردیم که زن ایرانی لبخند بزند چون تصویر بدی از زن ایرانی در ذهن مردم آمریکا نقش بسته بود. وی با اشاره به چگونه مسلمان شدنش گفت: جرقه آشنایی من با […]