مصباح الهدی وسفینة النجاة

از پیامبر اسلام نقل شده است: به درستیکه حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است… .