رزیة الخمیس

این کتاب توسط مروان خلیفات مستبصر اردنی به زبان عربی تألیف شده و در آینده ای نزدیک توسط مرکز مستبصرین چاپ و نشر خواهد شد و همچنین ترجمه آن در اختیار فارسی زبانان عزیز قرار خواهد گرفت: