گفتوگو صمیمانه با شیخ ابراهیم سوادا

گفتوگوی صمیمانه با استاد شیخ ابراهیم سوادا، روحانی و مستبصر ژاپنی در موضوعات قرآنی : ابراهيم ساوادا مترجم 38 ساله ژاپني است كه جزء سي ام قرآن كريم را ترجمه كرده است. وي شيعه است و به مدت 7 سال در حوزه علميه قم تحصيل كرده است، با وي گفتگويي كرده ايم كه با هم […]