مجله مستبصرين

مرکز جهانی مستبصرین در نظر دارد، در آینده ای نه چندان دور، مجله ای جامع طی هر چند مدت یکبار چاپ و نشر نماید و در این سایت نیز قرار دهد. هدف از نشر این مجله، معرفی مستبصرین و آثار آنها و همچنین مصاحبه با مستبصرین و مقالات و دیگر امور مربوط به ایشان می […]