حقیقت پنهان (15)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت پانزدهم مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس