محمود عبدالله ابراهیم

مصاحبه با مستبصر ارجمند آقای شیخ محمود عبد الله ابراهیم از کشور کومور واقع در قاره آفریقا:  تاکنون خبرهایی زیادی شنیده‌ایم که یک وهابی یا مسیحی شیعه شده است؛ اما کمتر با مبلغین وهابی که شیعه شده اند برخورد داشته‌ایم. شیخ محمود ابراهیم اهل کشور یک میلیون نفری کومور یکی از این افراد است که […]