چرا من سنت گرا نیستم؟

مقاله ای از مستبصر ارجمند دكتر محمد لگنهاوسن: چرا من سنت گرا نیستم؟ هرچند سنت‌گرايان درك و شناخت فرواني از نقايص مدرنيته دارند، نقدهاي آنان بر مدرنيته از نقايص زير رنج مي‌برد: نخست، وجود اين انگارة سؤال برانگيز كه باور صريح يا ضمني به اصول مختلف [و مورد نظر سنت‌گرايان]، باعث مي‌شود كه جامعه ويژگي‌هاي […]