حکایت استبصار خواهر و برادر بهایی

برنامه مثل ماه همراه با خواهر و برادری که بهائیت را رها کرده و به مذهب حقه تشیع گرویده اند