از قادریه تا تشیع

دیدار و مصاحبه ای صمیمانه با مستبصر اهل اقلیم کردستان عراق جناب آقای عیسی برزنجی صورت گرفته و ایشان درباره نحوه استبصارشان توضیحاتی دادند که شیرین و خواندنی است :