جدا شدن یکی از اعضای قدیمی فرقه حلقه

جناب آقای عمادی اللهیاری از اعضای قدیمی فرقه حلقه بوده که به دلیل مشاهده تناقضات و تقابل آموزه‌های این فرقه با قرآن و اسلام از این فرقه جدا شده است. در این مصاحبه سعی شده جزئیات دیگری از فرقه حلقه از زبان ایشان بازگو شود. دیده بان: به نظر شما هدف سرکرده فرقه حلقه از […]