فرار عقیل هاشمی از مناظره

پس از چندین تماس با عقیل هاشمی و دعوت او به مناظره ، او به بهانه های مختلف نمیپذیرد و فرار میکند