مصاحبه با مستبصر اوکراینی

مصاحبه با خانم مطهره (آلونا) واشچنکو مستبصر اوکراینی در مسجد مقدس جمکران