رزیة الخمیس

این کتاب توسط مروان خلیفات مستبصر اردنی به زبان عربی تألیف شده که توسط مرکز مستبصرین چاپ و نشر شده است و همچنین به زودی ترجمه آن در اختیار مخاطبین فارسی زبان فرهیخته قرار خواهد گرفت: مشاهده کتاب رزیة الخمیس