مستر جان احمد

یافتم دینی را که مبلغ آن بودم یک سلسله از خرافات بیش نیست… زندگینامه ایشان برگرفته از کتاب چرا شیعه شدم: