مستبصر اهل الجزایر فضیله قسام

مستبصر الجزائری خانم دکتر فضیله قسام: شیعه شدم؛ چون در تشیع افکار منطقی و قانع‏ کننده یافتم مستبصر الجزائری «خانم دکتر فضیلة قسام» پس از جستجو و تحقیق بسیار در کتاب‏ها و منابع اصلی عقاید اصیل خود را شناخت و چشم بر حقیقت گشود. او یک علوی الاصل است که در فرانسه زندگی می‏کند که […]