اعلام برائت سید حسن پورآذر از فرقه احمدالحسن

  استاد سید حسن پورآذر یکی از مروجین سرشناس پیشین فرقه احمد الحسن پس از گذشت 7 سال تبلیغ و تلاش از این فرقه اعلام برائت نموده و مستبصر گردید. سیدحسن سید پور آذر یکی از دوستان عباس فتحیه (دیگر مبلغ سرشناس جریان احمد الحسن) بوده که در سال 1393 تحت تأثیر ادعاها و تبلیغات […]