حقیقت پنهان (30)

مجموعه برنامه های تلویزیونی حقیقت پنهان _قسمت سی ام (آخر) مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس