حقیقت پنهان (29)

مجموعه برنامه های تلویزیونی حقیقت پنهان _قسمت بیست و نهم مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس