حضور استاد احمد راسم النفیس در مرکز مستبصرین

استاد دکتر احمد راسم النفیس مستبصر سرشناس مصری در ماه ذی القعده سال 1444 هجری قمری در مرکز جهانی مستبصرین حضور یافت و پس از بازدید از فعالیت های این مرکز برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرده و پیشنهاداتی را مطرح نمود. خاطرنشان می گردد که مرکز مستبصرین در آستانه چاپ یکی از آثار […]