دانشمند سنی که شیعه شد

دکتر محمد صالح هنشیر ، مستبصر و دانشمند اهل تونس ، علت استبصار خود و چگونی آن را شرح میدهد که بسیار شنیدنی است