داستان تشیع ابو سوره

در این مقاله نظر شما را به ماجرای تشیع و استبصار محمد بن الحسن بن عبيد الله تميمی مشهور به ابو سوره از مشایخ مشهور زیدیه در قرن سوم هجری که به عنایت امام عصر (علیه السلام) شیعه اثنی عشری گردیده، جلب می نماییم. او در درجه روات شیعه و طبقات روایی ایشان می باشد. […]