ابراهیم تلی جالو

شرح حال مسلمانان کشور های مختلف … مهمان : ( ابراهیم تلی جالو ) از کشور : گینه … قسمت اول تا سوم: