داستان هدایت خلیل ساهوری از شیلی

داستان استبصار برادر ارجمند آقای خلیل ساهوری از کشور شیلی که از مذهب مسیحیت به تشیع گروید: