رؤیای واقعی

حکایت برخی از مستبصرین و توریست های خارجی از حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی