حقیقت پنهان (30)

مجموعه برنامه های تلویزیونی حقیقت پنهان _قسمت سی ام (آخر)

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس