حقیقت پنهان (27)

مجموعه برنامه های تلویزیونی حقیقت پنهان _قسمت بیست و هفتم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس