حقیقت پنهان (11)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت یازدهم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

معرفی مرکز مستبصرین

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس