تفسیر آیه تبلیغ از نگاه وهابیان

دکتر عصام العماد: اعتراف وهابیت به ولایت امیرالمؤمنین و تأثیر واقعه غدیر در هدایت من