رهبر مسیحیان ایران که شیعه شد!

داستان یک تحول (4)

مستندی از زندگی نامه ی کشیش شیعه شده معروف، مرحوم علی قلی بیگ دیلماج: