داستان شیعه شدن حمید شیرانی

داستان شیعه شدن مستبصر ایرانی حمید شیرانی از زبان خودش: