په بانګ كى د حضرت على (ع) د نوم يادولو په هکله مناظره

ډاكټرمحمد تيجانى: ولې شيعه ګان په بانګ كې دا ګواهى وركوى چې على (ع) د الله ولى دے (اشهد ان عليا ولى الله) ايت الله صدر: حضرت على (ع) د خدای پاک غوره بنده دے او له رسول الله (ص) نه وروستو په نورو فضيلت لرى چې له پيغمبرانو وروستو د رسـالت درون پيټی يې […]