هغه پټ امام چې هر څوک د هغه د راستنیدو انتظار کوي

لقب: المهدی، القائم، الحجه، الغیب، صاحب الزمان. نوم: ابوالقاسم.