د عبادت عطر

د عبادت عطر: کميل بن زياد (رحمه الله) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   د کوفې جمات له خلکو ډک و دښار خلک دنوي حاکم دخبرو اوريدو په انتظار و لږ ساعت وروسته نوې حاکم له يوې خوا راوته. وچ او بد شکله و او ټولو خلکو دهغه په مخ کښې غرور او […]