استبصار کارلوس هسپانوي په کرمان کې د امام جمعه په دفتر کې

محمد علي په دې اړه له ډېرو څېړنو وروسته وايي چې د اسلام د منلو لامل يې د اسلام له دين سره د زړه لېوالتيا ده.