پاک او نیک ملګري

پاک او نیک ملګري   دوست غوښتل، د ملګري جوړول او ملګرتيا او معاشرت ته ګروهيدل، يو داسې حقيقت دے چې پاک خدای د انسان په زړه کښې اچولے دے او د دې غريزې او ګروهنې رزق يې د خپل مصلحت او….