هايکي، الماني نجلۍ څنګه شيعه شوه؟

“هایکي” د آلمان د اولډنبیري څخه، د اولډنبیري پوهنتون څخه د اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخه کې فارغ شوی. په بریمن کې د اروپايي مسلمانو خویندو اونیزه غونډه چې د جمعیت رح اسلامي غړي دي.