سره خرما

سره خرما: ميثم تمار (رحمة الله) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   لوړه نه او سپين ويښته يې  لرل له عمره يې اويا برکتی کلونه تير شوي وو. يوې واړې قافلې سره د حج له سفر راستنيدۀ . کور يې په کوفې کښې و خو زړه يې اهلبيتو (ع)  سره و. د هغه […]