د عقائدو کليات: قضا او قدر

د عقائدو کليات: قضا او قدر   اته څلويښتم اصل قضا او قدر يوه منل شوې اسلامي عقيده ده چې په کتاب او سنت کښې راغلې ده او عقلی دليلونه يې هم تائيدوي.