اسلام او انساني فطرت(خټه)

اسلام او انساني فطرت(خټه)   شیعه عقيده لرِی چې: په خدای توحيد او د انبياوو د تعليماتو په اصولو  ايمان په اجمالي  ډول په فطري توګه د هر يو انسان په خټه کې موجود دے،الهي پيغمبران دغه  پر ثمره تخمونه خړوبوي او…