فاطمه بنت زيادبن زبير

فاطمه بنت زيادبن زبير   جبيره يو غريب او تور رنګې سړے ؤ د ډېرې غريبۍ له وجې به يې د جمات په غولي کښې ژوند کاوۀ. يوه ورځ پيغمبر(ص) هغه وليدۀ چې سر يې په ځانګون ايخې دے او ډېر غمجن دے.