علماؤ سره ملاقات

علماؤ سره ملاقات منعم زه حرم کښې يو جومات ته دننه کړم په دې جومات کښې د قالينو جانمازونه خواره وو چې پرې ډير خکلې خط کښې قرآنی آيتونه ليکلې شوې وو ، زما نظر اول په هغه ماشومانو پريوتو کومو چې دستار په سر کړې وو اوکتابونه په لاس خپلو مباحثو کښې مشغول وو […]