نړيوال عدالت د امام مهدی(عج) په انتظار

نړيوال عدالت د امام مهدی (عج) په انتظار   پوښتنه: ولې نړيوال عدالت اجرا کول د پيغمبر او علي په ذمه نه شول او د امام زمان په غاړه شول؟