نن شپه اوښکې تويېږي

نن شپه اوښکې تويېږي (د قدر شپې) لیکوال: کورس (بابایي) ژباړن: سید نظیم (سیدي)   د کتاب ډاونلوډ لینک: نن شپه اوښکې تويېږي