له مرګه وروسته عجيبه نړۍ

له مرګه وروسته عجيبه نړۍ   شیعه باوري دِي چې هغه څه چې له مرګه  په وروسته نړۍ او په قيامت او بهشت او دوزخ کې تيريږي تر هغه څه ډير لوړ دي چې مونږ ترې په دې