رڼا: د خانه خدا زيارت

رڼا: د خانه خدا زيارت په مکه مکرمه کښې ˝عربک اينډ اسلامک تحقيقا تی کميټی̏ له اړخه اوّلنې کانفرنس کښې بطور مندوب شرکت کولولپاره د˝ تيونس قومی تحقيقاتی کميټی̏  د ˝ جمهوريه تيونس̏ نه  د هغه  شپګ(٦) کسانو سره زما د نوم منظوری هم ورکړه کمو کسانوچې بطور نمائنده دهغې کانفرنس کښې شرکت کولؤ، په […]