د روژې له میاشتې سره د خدای په امانۍ دعا

د روژې له میاشتې سره د خدای په امانۍ دعا   شپږمه: پکار ده چې روژتي د رمضان میاشته د هغې په دعاګانو سره بدرګه کړي کومې چې کلینې، صدوق، مفید او طوسي او سید ابن طاووس رضوان علیهم نقل کړې دي، او ښایي تر ټولو ښه یې د صحیفه سجادیه پينځه څلویښتمه دعا وي. […]